اتوماسیون اداری سند پرداز

ابزاری قدرتمند جهت افزایش بهره وری و مدیریت بهتر را در اختیار مدیران سازمانها قرار می دهد. استفاده مناسب و بجا از سیستم های اتوماسیون اداری مزایای زیادی به همراه خواهد داشت مانند:

  • بالا بردن سرعت گردش مکاتبات
  • شناسایی گلوگاه های سازمانی
  • نگهداری اطلاعات بصورت الکترونیکی
  • تسهیل در ثبت و گردش مکاتبات در صورت بالا بودن حجم مکاتبات
  • امکان ارائه اطلاعات به ارباب رجوع نسبت به وضعیت هر نامه در هربخش
  • امکان کنترل وضعیت گردش یک نامه و موقعیت فعلی آن از هرنقطه